Dofinansowanie turnusów reh. ze środków PFRON

Dofinansowanie z funduszy publicznych, treść wniosku i tryb ich rozpatrywania:

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Dofinansowanie ze środków PFRON mogą otrzymać tak dorosłe osoby niepełnosprawne, jak i dzieci niepełnosprawne (do ukończenia 16 lat).

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:
  1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
  3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
  4. wybierze organizator a turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
  5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
  8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 2. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
  1. wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
  2. opiekun:
   • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
   • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
   • ukończył 18 lat lub
   • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 3. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 4. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 5. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” - oraz druk "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.).
 2. Należy wypełnić druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..." - i złożyć go wraz z następującymi załącznikami:
  1. "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR/MOPS/MOPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki prowadzi wojewoda.

Kontakt

 tel.:
(94) 35 15 534,
(94) 35 15 956(94) 34 80 765
fax. (94) 35 14 388,

 e-mail: info@orw-flisak.pl

Informacje o nowościach - Zapisz się!!!


Chcesz być informowany o nowościach i promocjach w naszych Ośrodkach?
Zapisz się na bezpłatny informator.
.

Adres kor.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ZAGŁĘBIE"
ul. Bogusława XIV nr 3,
78-111 Ustronie Morskie

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.